POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU OKULARIUM


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.okularium.pl, w tym reguły wykorzystywania plików cookies lub innych technologii lub rozwiązań stosowanych przez Administratora w ramach strony internetowej www.okularium.pl. Polityka poddawana jest bieżącej weryfikacji celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie ze Strony przez Klienta jednoznaczne jest z akceptacją regulacji zawartych w Polityce Prywatności.
Słownik pojęć
Określenia stosowane w dalszej części Polityki mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych), która korzysta z usług OXYS świadczonych drogą elektroniczną, w tym zawiera Umowę Sprzedaży.
Newsletter – korespondencja, biuletyn w formie elektronicznej zawierający również treści marketingowe rozsyłany do Klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms, po wcześniejszym wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych z wykorzystaniem konkretnych kanałów komunikacji.
OXYS – Administrator - Usługodawca - spółka pod firmą Optyka OXYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Optyka OXYS Spółka Jawna Paweł Gołębiowski, Marcin Kulas) z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082581; REGON: 003474336, NIP: 6440515875.
Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies Sklepu Okularium.
Strona – Strona internetowy www.okularium.pl;
Dane kontaktowe
1.    Administratorem danych osobowych jest Optyka OXYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Optyka OXYS Spółka Jawna Paweł Gołębiowski, Marcin Kulas) z siedzibą przy ul. Modrzejowskiej 80, miejsc. BĘDZIN, kod 42-500, REGON: 003474336, NIP: 6440515875.
2.    Kontakt z Administratorem uzyskać można:
•    pod numerem telefonu: (32)761-51-51;
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystując adres e-mail: odo@oxys.pl
•    pod adresem korespondencyjnym: ul. MODRZEJOWSKA, nr 80, miejsc. BĘDZIN, kod 42-500.
3.    OXYS powołał inspektora ochrony danych osobowych (IODO), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. Kontakt do IODO:
−    adres korespondencyjny: Optyka OXYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Optyka OXYS Spółka Jawna Paweł Gołębiowski, Marcin Kulas) ul. Modrzejowska 80 42-500 Będzin.
−    E-mail; iodo@oxys.pl
Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych
4.    OXYS jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych podczas odwiedzania przez Klienta Strony, korzystania z usług lub różnego rodzaju działań czy akcji marketingowych lub promocyjnych, realizowanych przez Administratora. Strona pozyskuje informacje o Klientach lub ich aktywności w różny sposób, przykładowo poprzez: zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty lub zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie, jak też na skutek wprowadzania przez Klientów danych w formularzach elektronicznych dostępnych w Stronie. Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce udostępniać informacje o sobie lub korzystać z usług OXYS. W sytuacji zainteresowania Klienta korzystaniem z Strony, w tym konkretnymi usługami konieczne stanie się podanie niektórych danych osobowych. Zakres danych niezbędnych do realizacji poszczególnych usług opisany jest w § 4 Polityki. Dane podawane przez Klienta są używane przez OXYS w procesie uruchamiania lub świadczenia usług. Obejmuje to w szczególności takie działania, jak: rejestracja i utrzymywanie kont; realizowanie rozliczeń, fakturowanie; przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych; realizację zamówień, w tym procesy reklamacyjne;  kontakt handlowy w przypadku zainteresowania Klienta konkretnymi usługami; gromadzenie adresów e-mailowych Klientów zainteresowanych newsletterem; zbieranie danych kandydatów zainteresowanych świadczeniem pracy na rzecz OXYS; organizowanie akcji promocyjnych i wykonywanie zobowiązań z nich wynikających.
Okres przetwarzania
5.    Okres przetwarzania danych osobowych przez OXYS warunkowany jest rodzajem świadczonej usługi lub celem przetwarzania. Zasadniczo dane osobowe przetwarzane są przez czas wykonywania zobowiązania, świadczenia usługi, trwania rekrutacji, realizowania zamówienia lub do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach wynikających z przepisów prawa (np. działań podejmowanych w ramach marketingu bezpośredniego). W przypadku organizacji akcji promocyjnych, w tym konkursów dane uczestników przetwarzane będą zasadniczo w czasie trwania przedsięwzięcia do czasu jego zakończenia na potrzeby przeprowadzenia konkretnej akcji i celem wykonania wszystkich zobowiązań organizatora zgodnie z regulaminem uczestnictwa i szczegółowymi postanowieniami w tym przedmiocie. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ustalenia czy dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, czas przetwarzania danych może być przedłużony o konieczny okres limitowany datą przedawnienia roszczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami. Po tym terminie określone dane mogą być przetwarzane wyłącznie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa. W sytuacji bowiem wykonywania umowy, zamówienia lub innego świadczenia na rzecz Klienta, OXYS będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w fakturach, księgach rachunkowych lub innej dokumentacji rozliczeniowej potwierdzającej zawarcie lub wykonanie umowy poprzez przechowywanie odpowiednich dowodów księgowych na podstawie obowiązujących unormowań podatkowych. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są usuwane. 
Profilowanie
6.    Celem prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, OXYS może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę jego aktywności internetowej lub tego jak często odwiedza on Sklep Okularium i jakimi produktami jest zainteresowany. Działania takie pozwalają na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez OXYS z odpowiednich rozwiązań marketingowych lub technologii analitycznych, powyższe działania będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, a wysyłane treści będą aktualne i sprawnie prezentowane Klientowi.
7.    W przypadku Klientów, którzy wyrazili w tym zakresie odpowiednią zgodę, ww. analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu lub realizacji specjalnych reklam lub zindywidualizowanych ofert lub promocji w sposób zautomatyzowany, które mogą wywołać pewne skutki wobec Klienta. Od standardowego profilowania polegającego na dostosowywaniu komunikatów do zainteresowań Klienta, wspomniane działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na wybory Klienta jako konsumenta, poprzez przygotowanie dedykowanej i czasowej oferty skierowanej wyłącznie do konkretnego Klienta w oparciu o jego historię zakupów, do której nie będą mieli dostępu inni Klienci OXYS .
Odbiorcy danych
8.    OXYS może zostać zobowiązany do udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom lub podmiotom publicznym, będącym odbiorcami danych, na podstawie odpowiednich żądań w ramach obowiązujących przepisów prawa. OXYS może udostępnić też niezbędne dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotom przetwarzającym dane w imieniu OXYS lub ewentualnie podmiotom powiązanym. Z uwagi na realizację usług, w tym obsługę zamówienia dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, a zwłaszcza dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom czy przewoźnikom, czy też podmiotom realizującym usługi marketingowe lub pomagającym w organizacji rekrutacji. Podmiotami współpracującymi z OXYS są także jednostki świadczące usługi finansowe, operatorzy systemów płatności lub firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Sklepie Okularium towary lub dostarczają zakupione towary do klientów. Administrator zapewnia, że ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z OXYS ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy współpracujące z OXYS, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Klientów danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Przekazywanie danych poza EOG
9.    Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). OXYS przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i z zapewnieniem właściwego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych lub przez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, ewentualnie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Przekazanie danych osobowych poza EOG może jedynie nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub marketingowych dostarczanych np. przez Google LLC, tj. Google Ads, Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki.


§ 2
ZASADY PRZETWARZANIA


1.    OXYS gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. OXYS zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z przetwarzanymi danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, wykorzystując wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa i ochrony. Personel obsługujący Stronę został odpowiednio przeszkolony w zakresie przetwarzania lub ochrony danych osobowych.
2.    OXYS stosuje m.in. następujące zasady przetwarzania:
1)    legalności i rzetelności przetwarzania, tj. zapewnia by dane osobowe były przetwarzane wyłącznie po spełnieniu jednego z warunków dopuszczalności przetwarzania respektując prawa i interesy Klientów;
2)    przejrzystości przetwarzania poprzez zapewnienie Klientom klarownej i zrozumiałej informacji o sposobach i zasadach przetwarzania;
3)    ograniczoności celu; OXYS zbiera dane jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
4)    minimalizacji danych poprzez przetwarzanie tylko tych adekwatnych danych, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
5)    prawidłowości danych poprzez dokładanie najwyższej staranności, aby przetwarzane dane, były aktualne i zgodne z prawdą;
6)    integralności i poufności danych zapewniając takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne.


§ 3
PLIKI COOKIES


1.    OXYS wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przeglądającego Stronę i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta i jego aktywności na Stronie. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2.    OXYS uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach Cookies z uwagi na względy statystyczne, marketingowe lub chęć zapewnienia prawidłowego działania Strony, a w szczególności, w celu:
1)    dostosowania zawartości Strony do preferencji Klienta lub optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb lub preferencji językowych czy komunikacyjnych. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykorzystywania plików cookies do celów marketingowych zawarte są również w § 4 Polityki w części dotyczącej Przetwarzania danych w związku z marketingiem lub w celach analitycznych.
2)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury czy zawartości;
3)    utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
4)    uwierzytelniania osób korzystających z Strony;
5)    wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w ramach Strony, w tym także wycieku danych;
3.    OXYS informuje, że pliki cookies nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Gdy Klient korzysta ze Strony, pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika i zbierają różnego rodzaju informacje, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Klienta. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
4.    W ramach Strony wykorzystywane są podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
5.    Wykorzystanie plików cookies wymaga co do zasady uzyskania zgody Klienta. Wyjątkiem są pliki cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Klienci OXYS mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. OXYS informuje dodatkowo, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z ewentualnych narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
6.    OXYS zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.


§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH MOŻLIWYCH AKTYWNOŚCI


 Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeglądaniem przez Klienta Strony

1.    Informacje o niektórych aktywnościach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Logi systemowe rejestrują czynności Klienta na Stronie. Logi obejmują m.in. adres IP Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Klient. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane przez OXYS w celu identyfikacji Klienta. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem czy optymalizacji funkcjonalności, a także w celach analitycznych i statystycznych; w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przetwarzanie danych w związku z realizacją zamówień
2.    OXYS przetwarza dane osobowe Klienta składającego zamówienia na Produkty prezentowane przez OXYS w Sklepie Okularium. Podanie danych obowiązkowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub pobytu do wysyłki, numeru telefonu, adresu e-mailowego - jest wymagane celem realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością obsługi zamówienia. Podanie innych danych jest fakultatywne. W związku z obsługą zamówień, dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)    wykonania zobowiązań umownych; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b)    wykonania powinności ustawowych ciążących na OXYS, wynikających zwłaszcza z przepisów podatkowych lub księgowych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c)    dochodzenia/ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w ramach procesów reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes OXYS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
d)    analitycznych polegających na weryfikacji aktywności Klientów na Stronie, a także preferencji zakupowych Klientów w celu doskonalenia usług w ramach stosowanych technologii lub funkcjonalności; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes OXYS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzanie danych w ramach usługi prowadzenia konta

3.    Klienci, którzy decydują się na rejestrację i założenie konta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, hasła. Podanie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji i posiadania konta. W ramach usługi prowadzenia konta, dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)    świadczenia usługi związanej z prowadzeniem lub obsługą konta w ramach Sklepu Okularium – podstawą  przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b)    dochodzenia/ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes OXYS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
c)    marketingowych - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes OXYS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d)    prowadzenia analiz aktywności Klientów na Stronie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych funkcjonalności - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w celach rekrutacji
4.    OXYS przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, a zwłaszcza za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego na Stronie. Formularz umożliwia dokonanie zgłoszenia w ramach prowadzonego procesu rekrutacji i pozwala na złożenie CV osobie zainteresowanej podjęciem pracy. W związku z rekrutacją na podstawie przepisów prawa OXYS ma prawo przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Inne dane osobowe przekazane dobrowolnie w ramach procesu rekrutacji lub ponad zakres wynikający z obowiązujących przepisów prawa OXYS przetwarza na podstawie wyrażonej w sposób dorozumiany zgody zainteresowanego.
5.    Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził na to zgodę również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, zgoda aplikującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda wyrażona na powyższych zasadach może zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane będą ewentualnie również na wypadek sporów zaistniałych pomiędzy kandydatem a Administratorem i wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
6.    W ramach procesu rekrutacji co do zasady dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania bieżącego procesu rekrutacyjnego lub w przypadku udzielenia dodatkowej, dobrowolnej zgody kandydata – w ramach przyszłych rekrutacji, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po upływie oznaczonego czasu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać OXYS do dłuższego przetwarzania tych danych lub OXYS będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji określa zamieszczona na Stronie Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.
Przetwarzanie danych w związku z organizowaniem akcji promocyjnych
7.    W przypadku zainteresowania Klienta udziałem w akcjach promocyjnych realizowanych przez OXYS konieczne stanie się przetwarzanie niektórych danych osobowych uczestników, w następujących podstawowych celach: przyjęcia i weryfikacji zgłoszeń Klientów zainteresowanych uczestnictwem, wyłonienia osób nagrodzonych, wydania nagród, dokonania koniecznych rozliczeń podatkowych lub wykonania innych obowiązków prawnych; ewentualnej obsługi reklamacji lub ochrony przed roszczeniami. Z uwagi na  wskazane  cele lub czynności realizowane w ramach akcji promocyjnych, w zależności od rodzaju organizowanego przedsięwzięcia, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja postanowień regulaminów; art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda - w zakresie czynności, które nie są niezbędne do realizacji postanowień regulaminów lub organizacji przedsięwzięcia (np. upublicznienie danych zwycięzców konkursów); art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego (np. w zakresie realizacji przepisów podatkowych PIT-11) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora (celem realizacji przyrzeczenia publicznego). Dane osobowe uczestników co do zasady usuwane będą po ostatecznym przetworzeniu danych na potrzeby akcji promocyjnej, chyba że byłoby to  sprzeczne z ustawowymi przepisami o retencji lub przepisami o terminach przedawnienia. Szczegółowe zasady organizacji przedsięwzięcia promocyjnego określać będzie każdorazowo regulamin konkretnej akcji.

Przetwarzanie danych w związku z marketingiem lub w celach analitycznych
OXYS lub jego Partnerzy wykorzystują konkretne technologie lub metody dla celów marketingowych oraz analitycznych, o których mowa poniżej.
8.    Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych następuje co do zasady na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z prowadzeniem przez OXYS działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług. W ramach marketingu  bezpośredniego OXYS wykorzystuje różne sposoby przekazu, w tym wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS/MMS lub ewentualnie bezpośredni kontakt telefoniczny w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wskazany sposób komunikacji.
9.    Przetwarzanie dla celów marketingowych następuje także w związku ze świadczeniem przez OXYS usługi Newslettera. Klient, który zainteresowany jest usługą i dostarczaniem bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w Sklepie Okularium, powinien udostępnić na Stronie w sekcji Newsletter adres e-mailowy lub numer telefonu, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną lub zaznaczyć w odpowiednim okienku - aktywnym przy zakładaniu Konta lub składaniu Zamówienia bez założonego Konta - chęć otrzymywania takich informacji. Podanie wskazanych danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach świadczenia usługi wysyłki Newslettera podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania celem wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku kierowania do Klienta treści marketingowych w ramach Newslettera, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) realizowany z uwagi na uprzednią zgodę Klienta na otrzymywanie Newslettera konkretnym sposobem komunikacji. Adresy e-mailowe lub numery telefonu przekazywane OXYS w ramach wskazanych powyżej metod zapisu na Newsletter przechowywane są w serwerach Freshmaila, z uwagi na fakt, że Administrator korzysta z systemu mailingowego firmy Freshmail. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną. Celem anulowania subskrypcji należy kliknąć łącze obecne w każdym Newsletterze. Uruchomiony zostanie proces anulowania subskrypcji. Alternatywnie Klient może przesłać OXYS powiadomienie o rezygnacji z usługi Newslettera za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@okualrium.pl.
10.    OXYS przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile OXYS prowadzone w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku lub Instagramie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyrażającego się w promowaniu własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Opisywane dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem profili w celu informowania Klientów o aktywności OXYS i promowania wydarzeń, usług lub produktów.
11.    OXYS korzysta z systemu Facebook Ads, umożliwiającego reklamowanie produktów lub usług OXYS na Facebooku, Instagramie lub w sieci partnerskiej Facebooka (siecią partnerska Facebooka - podmioty oferujące przestrzeń reklamową we własnych witrynach lub aplikacjach), z wykorzystaniem różnych formatów przekazu reklamowego. Narzędzia platformy pozwalają wyświetlać treści promocyjne precyzyjnie wybranym grupom odbiorców. Facebook Ads dzięki udostępnianym przez użytkowników informacjom umożliwia OXYS i innym reklamodawcom skuteczne dotarcie do osób zainteresowanym produktem. OXYS zastrzega, że Facebook może przetwarzać nieznane OXYS dane osobowe dla własnych celów i w tym zakresie pozostaje odrębnym administratorem danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące prywatności, stosowanych narzędzi i zasad przetwarzania danych znaleźć można pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
12.    Oxys korzysta z usług Google Ads by przyciągnąć uwagę do własnych ofert za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych OXYS może ocenić skuteczność zastosowanych środków reklamowych. Celem jest kierowanie do Klientów interesujących ich reklam oraz czynienie atrakcyjną Strony i oferowanych w ramach Sklepu Okularium produktów. W ramach opisywanego rozwiązania, używane są cookies serwerowych, za pomocą których mogą być weryfikowane określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć Klientów - użytkowników. W razie wejścia Klienta na Stronę przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na urządzeniu Klienta. Opisywane pliki cookies co do zasady wygasają po 30 dniach i nie służą do zidentyfikowania Klienta. Poprzez integrację konwersji reklam, Google otrzymuje informacje, że Klient uruchomił odpowiednią część ekspozycji OXYS w Internecie lub kliknął na ogłoszenie lub komunikat reklamowy OXYS. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
13.    W ramach Strony OXYS posługuje się technologią remarketingu pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Klientów, którzy już wcześniej odwiedzili Stronę OXYS, na innych stronach internetowych, które przeglądają, w tym należących do podmiotów współpracujących z OXYS. Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu Klient otrzymuje przekaz odpowiadający jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o technologię ciasteczek. Treści reklamowe podążają za Klientem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia informacji dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej. W kontekście remarketingu, OXYS korzysta z rozwiązań Google Ads, które pozwalają strategicznie wyświetlać odbiorcom reklamy, w czasie gdy korzystają z wyszukiwarki Google lub witryn partnerskich Google. Funkcja remarketingu pozwala OXYS na prezentowanie Klientom Strony reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google.
14.    Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na Stronie możliwe jest profilowanie lub zapoznawanie się z preferencjami Klientów np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają Stronę, czy i jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga OXYS lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki powyższej technologii OXYS może nie tylko zaprezentować Klientowi reklamę dopasowaną do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Klienta, ale również może tworzyć i prezentować przeznaczone dla Klienta oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób. Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Klienta nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania ze Strony. Rezygnacja spowoduje, że otrzymywane reklamy nie będą miały związku z dotychczasową aktywnością Klienta. Informacje zebrane i zawarte w opisanych plikach cookies mogą być przechowywane czasowo po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Klienta.
15.    OXYS stosuje narzędzie do analizy statystyk stron www, udostępniane przez firmę Google w postaci Google Analytics. Szczegółowe zasady działania, funkcje lub sposób w jaki Google Analytics zbiera i przetwarza dane znaleźć można pod wskazanym linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na urządzeniu Klienta i umożliwia analizę korzystania ze strony OXYS. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Klienta ani nie łączy ich w celu umożliwienia identyfikacji. OXYS wykorzystuje Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie Strony. Uzyskane dane statystyczne wykorzystuje, aby ulepszyć ofertę świadczonych usług i poprawić funkcjonalność lub skuteczność stosowanych metod.
 
Przetwarzanie danych w ramach systemu rezerwacji Bookero
16.    OXYS korzysta z usługi systemu rezerwacji Bookero świadczonej przez: SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach usługi Bookero znajdziesz w Polityce prywatności Bookero: https://www.bookero.pl/polityka-prywatnosci We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ramach usługi Bookero możesz skontaktować się na adres: partner@bookero.pl


§ 5
UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH


W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługują następujące prawa:
1.    Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo wystąpić względem OXYS z żądaniem informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, a jeśli taka sytuacja ma miejsce jest uprawniona do uzyskania podstawowych informacji o zasadach przetwarzania jej danych. Klient posiadający konto w Sklepie Okularium, po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych oraz może dowolnie zmieniać udostępnione dane.
2.    Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie, podmiot danych ma prawo żądać od OXYS kopii przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne mogą zostać obciążone opłatą.
3.    Prawo do sprostowania i uzupełnienia - Klient ma prawo żądać od OXYS niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania – polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych przepisami.
5.    Prawo do usunięcia danych - Klient, ma prawo żądać od OXYS niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a OXYS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych przepisami.
6.    Prawo do przeniesienia danych - Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Klienta, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony OXYS.
7.    Prawo do zgłoszenia sprzeciwu - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Zasady wniesienia sprzeciwu, w tym przypadki w których jest to możliwe szczegółowo reguluje art. 21-22 RODO.
8.    Prawo do wycofania zgody - w zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie korzystając z funkcjonalności udostępnionych na Stronie, ewentualnie kontaktując się z OXYS.
9.    Prawo skargi – osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.    Zgłoszenia dotyczące praw Klienta opisanych powyżej można przesyłać Administratorowi drogą elektroniczną na adres e mail: odo@oxys.pl
§ 6

1.    Oxys może zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Polityce, OXYS przekaże stosowne powiadomienie w tym przedmiocie. W każdym przypadku, przed skorzystaniem ze Strony OXYS zaleca zapoznanie się z treścią Polityki, celem zaktualizowania wiedzy na temat poszczególnych zapisów.
2.    Obecna wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.


Pełna pomoc, blisko Ciebie

Posiadamy 30 doskonale wyposażonych salonów, w których nasi specjaliści pomogą ci w dowolnej sprawie.